Założenia

Założenia programowe
 

Głównym celem rewaloryzacji Ogrodu jest przywrócenie mu wartości zabytkowej oraz wyeksponowanie i odtworzenie elementów historycznych kompozycji z zachowaniem funkcji rekreacyjnych, otwartych dla mieszkańców. Rewaloryzacja obejmuje zieleń, układ drogowy, wodny i oświetleniowy oraz elementy małej architektury. Układ zieleni części historycznej ma zachowywać fazę przebudowy parku z przełomu XIX i XX wieku.
 

Główne założenia

 1. Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich obejmować będzie cały jego obszar tj. część historyczną i powojenną rozbudowę.


 2. W Ogrodzie Krasińskich dominować będzie funkcja spacerowo-wypoczynkowa, zgodna z tradycją miejsca.


 3. Na terenie powojennych części wprowadzone zostały nowe elementy architektury parkowej, dostosowane do skali i charakteru zabytkowego parku oraz sąsiadujących z nim pałaców przy ul. Długiej: Pałacu Radziwiłłowej, Pałacu na Lasockiem i Pałacu Pod Czterema Wiatrami. Wzbogacenie programu użytkowego, obejmuje głównie tereny części południowej, do tej pory niechętnie użytkowanych.


 4. W części historycznej zachowana zostanie i uczytelniona faza przebudowy parku z przełomu XIX i XX wieku wg projektu Franciszka Szaniora: część południowa, dołączona do Ogrodu Krasińskich po wojnie przyjmować będzie rozwiązania współczesne.


 5. Na terenie historycznej kompozycji zrekonstruowane zostaną elementy projektowane przez Szaniora, nieuwzględnione w powojennej odbudowie, tj. placu z altaną widokową przy obwodnicy parkowej na podstawie archiwalnych planów.


 6. Zgodnie z projektem Szaniora przypałacowa część ogrodu spełniać będzie funkcje „reprezentacyjnego salonu ogrodowego”, kompozycyjnie powiązanego z elewacją pałacu. Odtworzony zostanie historyczny kształtu gazonu z podwyższonym, parterem dywanowym wokół fontanny oraz dekoracji parteru na osi głównej w stylu historyzmu, w oparciu o ikonografię. Zrekonstruowana zostanie konstrukcja charakterystycznego niskiego metalowego ogranicznika gazonów i parteru na osi głównej, widocznego na większości archiwalnych fotografii występującego również na terenie Ogrodu Saskiego. Był to rodzaj niskiego płotku, wysokości ok. 0,5 m, zbudowanego z metalowych ażurowych elementów nośnych w kształcie wygiętych pastorałów, połączonych metalowym płaskownikiem.


 7. Przywrócona zostanie typowa dla parków naturalistycznych „falistość terenu” „podnosząca piękno” w środkowej części parku, która w opisie projektu Szaniora stanowiła „wklęsłą polankę” przyozdobioną wyniesionymi ponad poziom grupami drzew i krzewów, które nadal rosną wyżej od poziomu trawnika.


 8. Odtworzone zostanie dawne ukształtowanie sztucznego pagórka widokowego usypanego obok stawu, wysokości ok. 3 m., stanowiącego ważny element kompozycji. Rekonstrukcja obejmować będzie podnóże pagórka, gdzie odbudowana zostanie grota z kaskadą, zasilającą strumień.


 9. Usunięte zostaną zdegradowane powojenne nawierzchnie bitumiczne i betonowe z alejek oraz placów parkowych.


 10. W związku z rekonstrukcją naturalistycznego stawu nastąpi powrót do historycznego przebiegu dróg wokół stawu, dopasowanego do ukształtowania terenu.


 11. Odtworzone zostaną „mostki” na alejkach nad strumieniem, wymienionych w archiwalnym opisie projektu Szaniora.


 12. Przywrócona zostanie naturalistyczna forma parkowego przekształconego układu wodnego obejmującego: staw z wyspą, strumień i zasilającą go kaskadę. W celu przywrócenia w pełni walorów zabytkowych parku usunięta zostanie betonowa obudowa brzegów stawu, wyspy i strumienia oraz umocnień cypla przekształconego w placyk wyłożony płytami chodnikowymi.


 13. Odbudowana zostanie częściowo zachowana grota z kaskadą zasilającą strumień. Wykorzystane zostaną zachowane, oryginalne głazy tworzące kaskadę i koryto strumienia oraz pojedyncze głazy na brzegu stawu.


 14. W miejscach ubytków w historycznej kompozycji dosadzone zostaną drzewa i krzewy.


 15. Przy wykonywaniu dosadzeń roślinności nastąpi uczytelnienie kompozycji Szaniora przez nawiązanie do rozmieszczenia struktur roślinnych maskujących skrzyżowania i rozgałęzienia dróg oraz tworzących kulisy widoków.


 16. Przywrócony zostanie historyczny plac zabaw w kształcie trójliścia wraz z otaczającym go masywem krzewów, izolującym go od kompozycji parkowej. Wyposażenie tego placu zabaw nawiązywać będzie do zabytkowego charakteru parku.


 17. W kompozycji południowej części Ogrodu Krasińskich, obejmującej części historycznych parceli na tyłach zabudowy przy ul. Długiej, nastąpi nawiązanie do architektury pałaców i zaakcentowanie zróżnicowanego zagospodarowania towarzyszących im terenów.


 18. W rejonie placu zabaw przy ul. Barokowej oraz na terenach przyległych do działki Archiwum zlokalizowane zostaną tereny rekreacyjne do gier terenowych. Alejka biegnąca w południowej części parku łącząca ul. Boh. Getta z Pałacem posiadać będzie nawierzchnię utwardzoną, umożliwiającą jazdę na rowerach, rolkach itp. oraz uprawianie innych form aktywności ruchowych.